Partij voor de Stilte
1 februari 2014
Doelstelling Partijvorming, vereniging. Machtsmisbruik, pesten Tandheelkundig centrum Beuningen
Radio 1 Studentenfeestje Stiltelijst van stichting BAMDoelstelling:
Aandacht vragen voor Opzettelijke Geluidsoverlast door de veroorzaker te confronteren. Uiteindelijk op de politieke agenda.

Partij wil een aanvulling zijn op het werk van BAM, Stichting Bescherming Akoestisch Milieu.
Het werk van BAM hoeven we niet over te doen. Zie www.stopdemuziekte.nu/BAM.html
BAM heeft ook een stiltelijst:

Confronteren.
Partij zal de veroorzakers van opzettelijke geluidshinder met hun daden confronteren. Dat is wat BAM niet doet.

Juridisch confronteren. Media-aandacht
Om kracht bij te zetten zullen we (schadeclaim-)advocaten op de daders afsturen. Dat kost geld en de kans is groot dat de dader door alle regeltjes vrijgesproken wordt. Dat is niet erg, want de opzettelijke geluidshinder krijgt de aandacht.
Het is dus nodig handige advocaten te zoeken die veel beroering in de pers teweeg kunnen brengen. En daarvoor is geld nodig.

Media-aandacht wordt politieke aandacht.
De bedoeling is niet dat de overheid in regeltjes gaat vastleggen wat wel en wat niet mag. Van handhaving komt niets terecht en ten tweede, de rechters zullen door de vele regeltjes geen oog hebben voor de menselijke maat.
Geen straf of boete maar een hogere verzekeringspremie. Dat is het middel dat op termijn effect zal hebben en dat de belastingbetaler niets kost.
De oplossing ligt in aansprakelijkheidsverzekering. Schade en smartengeld moeten zonder rechtspraak verhaald worden op de verzekering van de veroorzaker, die op zijn beurt geconfronteerd wordt met een hogere premie of strenge voorwaarden.
naar paginabegin


Partijvorming, vereniging

Laat de rechter eens oordelen


We zijn een minderheid


Vereniging in oprichting.
Doel: psychische geluidsoverlast bij de politiek onder de aandacht brengen.
Bewust en opzettelijk verwekt geluid, (niet geluid als bijproduct) anderen al of niet bedoeld hinderend. Dus pesten of per ongeluk irriteren.
Psychische geluidsoverlast is onrecht. De ene is oppermachtig, de andere is rechteloos.
Wat leuk is voor de een is een ramp voor de ander. Dat is onrecht.
 1. Doel:
  Een aantal doelen, die op termijn haalbaar worden geacht:
  1. Doel 1: Geld inzamelen voor doel 2
   Leden en donateurs werven.
  2. Doel 2: Geld inzamelen voor doel 3, notariŽle acte
   Adverteren op internet bij Google.
   NotariŽle acte van oprichting van de vereniging.
  3. Doel 3: Acties
   Als we rechtspersoon geworden zijn dan kunnen we effectief actie voeren.
   1. De politiek. Politieke acties
    - Politieke partijen adviseren om stilte in hun programma op te nemen.
    - Gemeentepolitiek, bestuur en partijen, attenderen op de heilzame invloed van stilte.
   2. De rechter. Juridische acties
    Door middel van een kort geding:
    - Een popconcert laten verbieden door de rechter.
    - Radio 1 verbieden om niet ter zake doend geluid te mengen met gesproken informatie.
    - Een dancefeest laten verbieden door de rechter.
    - De minister dwingen om vuurwerk te verbieden.

    Zo'n kort geding kunnen we verliezen. Dan hebben we toch veel bereikt. De discussie over het onrecht van de geluidsoverlast komt op gang. Een politieke partij wordt mogelijk. De Partij voor de Dieren is er ook gekomen.
   3. Het volk. Publiciteit
    De discussie op gang brengen
    - Tijdschrift uitgeven
    - Brochure
    - Publicaties
    - De bedrijfsgeneeskundige diensten op hun verantwoordelijkheid wijzen. (Een stratenmaker die hinder had van de radio is onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsgeneeskundige dienst in de ww gepest.
    Een ander is door het vuvuzelageluid via de ziektewet zijn werk kwijtgeraakt.
    Beide gevallen zijn door de bedrijfsgeneeskundige dienst verwaarloosd. Namen bij PVDS bekend.)
    - Stemadvies. De mensen adviseren te stemmen op die politieke partijen die aandacht besteden aan stilte.
    - Wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Universiteiten benaderen
    - Pers
    - Twitter, Faceboek enz.
   4. Steun aan andere acties
    Formeel en/of daadwerkelijk steun verlenen aan acties, bijvoorbeeld bestrijding vuurwerk.
  4. Doel: Partij voor de Stilte in de tweede kamer.
   Partijprogramma opstellen.
   Aspirantkamerleden zoeken.
   In de leer bij de partij voor de dieren.

   Het onrecht van de geluidsoverlast bestrijden.
   De ene is oppermachtig, de ander is machteloos.
   De Partij voor de Dieren is er ook gekomen. Wie had dat gedacht.
   Wie had in 1980 gedacht dat er ooit een rookverbod in openbare ruimtes zou komen?
   In de jaren '30 ergerde ik me, als klein jongetje in de nonchalance betreffende het lozen van overtollige melk in de beek. Rotting>beek dood. Nu 70 jaar later zijn er Europese regels.
 2. Middelen
  Organisatie van de vereniging die de Partij voor de Stilte.
  Oprichting van de vereniging.
  Publiciteit is nodig. Via de bestaande media bereik je niet veel.
  Via internet en persoonlijk contact samenwerking regelen.
  Advertenties in Google zijn effectief maar kosten geld. Daarom de eerste inkomsten besteden aan advertenties in Google om zodoende het sneeuwbaleffect te helpen.

naar paginabegin


Machtstrijd om geluid, pesten met geluid
Op het werk kunnen gemakkelijk conflicten ontstaan over de muziekkeuze.
Iemand bepaalt welk geluid er komt. Anderen worden daardoor gehinderd.
Dat geluid in goed overleg geregeld wordt is een illusie.
In extreme gevallen is er sprake van pesten met geluid.
De bedrijfsarts vindt je maar flauw.
Slachtoffers komen in de ziektewet en raken vaak hun werk kwijt.
naar paginabegin

TANDHEELKUNDIG CENTRUM BEUNINGEN > geluid uit het plafond.
Zoekt u tandheelkundige behandeling zonder geluidshinder dan moet U niet naar Tandheelkundig centrum Beuningen gaan.
Op 6 december heb ik een brief gestuurd naar Tandheelkundig Centrum Beuningen met daarin de suggestie dat ze een onderzoek laten doen naar de effecten van geluidshinder op hun patiŽnten.
Ik heb daar geen antwoord op mogen ontvangen.
Daarom de waarschuwing: ga niet naar Beuningen.
Aan tandheelkundig centrum Beuningen
T.a.v. Directie Thujapark 7 6642 CB Beuningen

Copie ter informatie aan BAM

Geachte Directie,
Het is reeds een hele tijd geleden dat ik een patiŽnte van u naar uw centrum begeleidde.
Bedoelde mevrouw had jarenlang tandartsbezoek uitgesteld en was tenslotte bereid om naar Beuningen te gaan.
Ik, in de wachtkamer en zij in de behandelkamer hebben achtergrondmuziek en het gewouwel van dj's ervaren.
Na een jaar dus geef ik U ter overweging een onafhankelijk onderzoeksbureau een onderzoek te laten doen naar de effecten van geluid op patiŽnten, en bezoekers en personeelsleden die zelf de radio niet aanzetten.
Van degenen die de muziek aanzetten weet ik het antwoord al: "Toch leuk, een muziekje!" Dus die hoeft u niets te vragen.

"Meten is weten" heb ik op MTS geleerd.
Je weet maar nooit waar zo'n onderzoek goed voor kan zijn.

Ik hoor graag van U,

Hoogachtend Giel Smeets Hoogstedelaan 3 6812DL Arnhem

naar paginabegin


Geluidshinder tijdens gesproken woord op Radio 1.
Succes van de Partij voor de Stilte. Geluidshinder bij informatieprogramma op Radio 1 is gestopt.
Ik luisterde op 8 september 2013 naar "Het spoor terug" op Radio 1. Ik werd constant gehinderd door rotte geluiden door het geproken woord. Ik heb mijn probleem naar Radio 1 geschreven, met succes.

Brief

Aan de makers van "Het spoor terug"
L.s.,
Ik begin met te zeggen dat "Het spoor terug" een van de weinige programma's is waar ik de radio nog wel eens voor aan zet.
Mag ik U vragen om geen geluid meer aan de spraak toe te voegen. Geluid en zeker Uw irritant geluid beÔnvloedt de mens. De Russische methode.
Ik wil me niet laten beÔnvloeden en weiger daarom zinloos en ongevraagd geluid zo veel mogelijk.
Een goede kennis van mij zei eens: "Dat irriteert mij mateloos." Toen we elkaar spraken over de uitzending over het kankerinstituut zei zij dat ze geen bijgemengd geluid gehoord had. Ik liet haar nu de herhaling horen en ze was ontdaan: "Dat ik zo afgestompt ben!"
Ik wil graag naar Uw programma luisteren. Ik vind dat ik daar recht op heb. Maar ik accepteer niet meer dat U mij iets schadelijks toedient, onscheidbaar van Uw programma en zodoende kan ik niet luisteren.
Ik vind dat mij onrecht is aangedaan.
Ik zou wel eens een proefproces willen uitlokken om de rechter te laten oordelen of U onscheidbaar Uw product mag verontreinigen.
Hoogachtend Giel Smeets Hoogstedelaan 3 6812DL Arnhem
Einde Brief.


Op 15 september was er weer geluid bij het programma. Ik denk dat dat al eerder opgenomen is geweest.
Op 22 september was ik verhinderd om te luisteren.
Op 29 september hoorde ik dat er geen bijgeluiden waren bij het programma "Het spoor terug."
Men heeft kennelijk naar mij geluisterd.
Ik wil er niet meer op terugkomen. Ik hoop dat er nu in het Mediapark eindelijk eens een discussie komt over het toegevoegde bijgeluid.
naar paginabegin


Geluidshinder door studentenfeestje, Arnhem
Ongeveer in 1988 werd onze woonomgeving gedurende een nacht uit de slaap gehouden door een feest. Ik ging er heen en belde de politie, alles zonder succes.
Het volgende jaar gebeurde hetzelfde.
Ik bereikte pas iets toen ik de politie onder druk gezet had.
Mijn voorlopige conclusie is dat een luidluchtig feestje ten koste van buurtbewoners een vorm van machtsmisbruik is en derhalve ongeoorloofd.
Mijn voorlopige conclusie is de politie voor een bekende nederlander het feestje oogluikend toestond en dus corrupt was.


Brief
Arnhem, 11 oktober 2013
Geachte mevrouw ....,
Een klein onderzoekje.
Ik denk na over vroeger. Om de waarheid beter te benaderen geef ik U bij deze de kans om mijn geheugen zo nodig te corrigeren en/of omstandigheden uit te leggen.
Ik doe het per brief zodat U er rustig over kunt nadenken. Mondeling is de kans groter om dingen te poneren zonder er goed over na te denken.
Ik zou dus ook graag een schriftelijk antwoord ontvangen.
Ik begin dus met te zeggen dat ik niet zeker ben van mijn geheugen. U mag mij corrigeren.

25? jaar geleden hoorde ik in de namiddag bij Uw huis proefdraaien met luidsprekers. Omdat ik voor de komende uren luide muziek verwachtte ging ik er heen om mijn bezwaar te uiten.
Na uw troostvolle of beloftevolle woorden ging ik weer naar huis.
Later werd mijn nachtrust verhinderd door geluid. In de nacht ben ik naar Uw huis gegaan. Ik kreeg weer troostvolle woorden of beloftes. Maar ook kwamen naar bier ruikende jongelui zeer dicht bij me staan met de boodschap dat ik maar rustig moest gaan slapen en dat dat beter was voor mij. Vooral dat laatste heb ik goed omthouden.

Ik belde toen herhaaldelijk de politie die herhaaldelijk antwoordde dat ze zeker zouden komen maar dat ze het momenteel erg druk hadden.
Zo werd mijn gehele nachtrust verhinderd. (En van veel anderen in de buurt.)

Een jaar later herhaalde hetzelfde zich.
Ik ben er echter in de nacht niet meer naar toe gegaan, want ik ben niet erg bang over het algemeen, maar ik wil ook de problemen niet opzoeken.
Ik belde de politie. Al snel begreep ik dat men niet van plan was er iets aan te doen.
Ik moest het eerst maar zelf bespreekbaar maken. Ik vertelde mijn vorige ervaringen en dat ik er dus niet meer heen zou gaan.
Later belde ik weer de politie. Ik moest (intimiderend) mijn naam en adres opgeven. Dat werd goed genoteerd. Ik vroeg de naam van politieagent, wat niet in goede aarde viel.
Toen zei ik dat ik het gesprek op de minidisk aan het opnemen was en dat ik het zou publiceren als het mij niet beviel. Dat hielp.

Zou U ook Uw kinderen deze brief willen voorhouden en hun (na 25? jaar) om commentaar vragen zodat ik ook van hun een reactie kan noteren. Ik heb geen idee hoe ze reageren. Hun reacties zie ik ook graag op papier tegemoet.

Mijn vraag: Had U de politie ingeseind over het feestje? En is de politie omkoopbaar?

Ik wil deze kleine enquÍte met de antwoorden uitwerken en (onherkenbaar) publiceren op www.partijvoordestilte.nl. Het gaat dus ook over de rol van de politie.

In afwachting van Uw antwoord, Hoogachtend
Giel Smeets
Hoogstedelaan 3
6812DL Arnhem
Einde Brief.


Ik heb nog geen antwoord ontvangen.
Ik trek daarom mijn voorlopige conclusies, die ik nog met haar hoop te evalueren.
De zoons willen een feestje houden terwijl ze weten dat daarmee velen in de buurt gehinderd en beschadigd worden. EgoÔstische motieven krijgen de overhand.
Alternatief: De zoons willen een feestje houden en zijn zo onnozel dat ze menen dat iedereen hun housemuziek leuk vindt en dat ze niet begrijpen dat anderen daardoor beschadigd worden.
De moeder wil het feestje niet verbieden. Ze weet dat buren beschadigd worden.
naar paginabegin
Stuur een mailtje
Telefoon 0681008122

naar paginabegin


Partijvorming, vereniging
Bestuur.
Giro 6919847 t.n.v. Irene Gootjes inzake pvds.
Voorzitter SecretarisPenningmeesterLid Lid Directeur
Vacature Vacature Irene Gootjes VacatureVacatureGiel Smeets
Geldropstraat 11 Hoogstedelaan 3
6843 PV Arnhem 6812 DL Arnhem
026 3811610 0681008122


Leden, word lid. Ä 10, vanaf heden tm 31 december 2013

Giro 6919847 t.n.v. Irene Gootjes inzake pvds.
Ledenteller
1 jun1 jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul21sep
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
0 0,13 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hit Counter by Digits Webteller
1 dec1 jan1 feb1 mrt1 apr1 mei1 jun1 jul1 aug1 sep1 okt1 nov1 dec1 jan1 feb
715 775 883 936 991 1078 1234 1329 1394 1464 1535 1598 1663 1750 1811
0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6
2,7 1,9 3,5 1,8 1,8 2,9 5,0 3,2 2,1 2,3 2,4 2,0 2,2 2,8 2,0
naar paginabegin